'Een fontein van levend water'

Aanmelden kerkdienst

Klik hier voor het formulier om u aan te melden voor een kerkdienst.

Kijk live met ons mee!

Klik hier voor de livestream (vanaf een kwartier uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)
Klik hier voor meer informatie over de collecten

100 jaar Elim

100 jaar Elim (5)

De redactie die bezig is met het samenstellen van het jubileumboek over 100 jaar Elim laat hierbij weer iets van zich horen. Nu voor de 5e keer. 

Ons onderzoek gaat nog steeds door en de informatiestroom loopt goed. Het interviewen van Elimgangers is in gang gezet, maar vanwege de corona-voorschriften staat dit op een laag pitje.

Ds. Van de Worp is het gelukt, dat er in De Waarheidsvriend een oproep komt, wie iets over Elim weet te vertellen. We hopen, dat het interessante informatie oplevert.

We zijn er dus nog niet.
De tijd gaat wel door. En dat betekent ook, dat het einde in zicht komt, dat nog stukken en foto’s, etc., kunnen worden ingediend.

Voorkomen moet worden dat we in tijdnood komen.

We hanteren als einddatum: 15 december 2020.

Meerderen van u en jullie hebben de afgelopen tijd toegezegd het een en ander aan te leveren.

Ik noem het hier even:

 • Oppasdienst
 • Elim en de LOE
 • Elim en Mariposa
 • Ouderenwerk
 • Zending en evangelisatie
 • Kinderkoor
 • Foto’s jeugd-/meisjesvereniging

Mogen we erop rekenen, dat we op genoemde datum jullie bijdragen in bezit hebben?

Catechisatie
Ik kreeg van iemand buiten de gemeente een brief van ds. De Waard uit 1965 aangereikt, waarin hij alle jongeren van Elim uitnodigt om op catechisatie te komen.

Dit bracht ons op het idee om ook een artikel te wijden aan de catechese in Elim door de jaren heen. Hoe hebt u en jij uw en jouw catechisatietijd ervaren? En weet u en weten jullie hierover iets te vertellen, o.a. wat je leren of doen moest?

Uit eigen ervaring weet ik, dat er over catechisatie van alles valt te vertellen. Serieuze dingen, saaie, maar ook leuke en humoristische voorvallen die zich hebben voorgedaan.

A.u.b., laat het ons weten. ‘Elim 100 jaar’ komt maar één keer uit.

Doen dus!!!
Tot zover deze keer.

Namens de redactie 100 jaar Elim,

Evert Sneller,
Oldenboschweg 19
8084 AV ’t Harde
Tel. 683192 / 06.30507679
Mail e.sneller@hetnet.nl

100 jaar Elim (4)

De redactie die bezig is met het samenstellen van het jubileumboek over 100 jaar Elim wil van tijd tot tijd iets van zich laten horen. 

Ons onderzoek gaat nog steeds door, maar we zijn er nog lang niet. We zijn nog steeds bezig archief stukken en notulenboeken, voor zover deze er (nog) zijn –  door te lezen. Ook alle redactionele artikelen uit – voornamelijk – de Elburger Courant vanaf 1918 tot 1976 zijn doorgenomen.

Het interviewen van Elimgangers is in volle gang.

Redactielid br. Messelink meende te moeten terugtreden. Zijn plaats wordt ingenomen door ds. C. van de Worp, sinds kort lid van onze gemeente.

De overige redactieleden zijn: Henk Reurink, Jan Willem van den Berg, Leon Bos, Frank van Hattem en ondergetekende.

De informatiestroom komt goed op gang.

Er komen foto’s binnen, maar ook denken we enkele foto’s op te nemen die eerder gepubliceerd zijn in het prachtige boek van Arent thoe Boecop ‘Op ’t Harde, een Veluws dorp schrijft geschiedenis’.

Mensen die elders wonen, maar vroeger op Elim betrokken waren, hebben mooie verhalen over ‘toen’ ingestuurd. Zoals bijv. van in de jaren ’60 en ’70 dienstplichtige militairen uit de legerplaats die in hun parate weekenden in Elim in de kerk kwamen en daardoor op ’t Harde vrienden kregen.

Ook deze keer onze dringende vraag aan u:

Hebt u foto’s of andere stukken uit het verleden?

Wilt u iets schrijven? Of vertellen? We komen graag langs (met inachtneming van de Corona-regels).

Weet u iets van het bestaan van de Schenkingsakte uit 1958?

Toen is namelijk door wijlen notaris mr H.J. Doorn te Oldebroek een akte opgemaakt waarbij de hervormde kerken van Doornspijk en Oldebroek het ‘hele vermogen Elim’ aan Elim hebben geschonken. Deze akte is verdwenen, terwijl het notariskantoor in 1998 deze akte heeft vernietigd.

Of weet u iets anders? Laat het ons weten!

We kunnen het niet vaak genoeg onder uw aandacht brengen. Want zonder uw inbreng zal het ons niet lukken een zo compleet mogelijk boek samen te stellen.

Want, wees eerlijk, wie heeft er nu nooit iets meegemaakt dat betrekking had op Elim! Schroom dus niet ons te benaderen.

Tot zover deze keer.
Namens de redactie 100 jaar Elim,

Evert Sneller
Oldenboschweg 19
8084 AV ’t Harde
Tel. 683192 / 06.30507679
Mail e.sneller@hetnet.nl

Voorgaand bericht van 1 augustus j.l.:

D.V. augustus 2021 zal het 100 jaar geleden zijn dat de eerste officiële bijeenkomst plaats had in een gebouwtje aan de Epergrintweg, een evangelisatiegebouwtje waar ’s zondags kerkdiensten konden worden belegd. Een jaar eerder werd door een aantal inwoners van ’t Harde besloten tot de bouw ervan.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Elim bestaat het voornemen een jubileumboek te maken.

Er is inmiddels een ‘onderzoeks- en redactieteam’ samengesteld, waarin zitting hebben de oud-scriba’s, t.w. Henk Reurink, Jan Willem van den Berg, Harrie Messelink en Leon Bos, Frank van Hattem (voor de digitalisering) en ondergetekende (eindredactie).

Het onderzoek naar en in de kerkelijke stukken is volop gaande.

We zijn ook bezig mensen te benaderen, van wie wij denken, dat ze over ‘vroeger’ kunnen vertellen.

Wij vragen verder uw bijzondere aandacht voor het volgende.

 1. Prioriteit nummer 1: het vinden van archiefstukken en andere documenten die op Elim betrekking hebben in de breedste zin van het woord. Misschien liggen er bij u thuis boeken, schriften of andere papieren die van vader of opa geweest zijn en die hij gemaakt of gebruikt heeft in de tijd dat hij in Elim diende als ambtsdrager, kerkvoogd, notabel of koster, of artikelen en krantenknipsels die u zelf verzameld heeft.

We missen hele stukken archief: periode 1960 tot 1968.

 • Foto’s van activiteiten in en rond Elim. Mogelijk ook foto’s van vroeger, met name de periode 1920 tot 1960.

Er moet een fotoboek zijn van een receptie ter gelegenheid van de heropening van het verbouwde en vergrote jeugdgebouw Elim op 23 april 1980.

Wie heeft dit fotoboek thuis?

 • Wie van de gemeenteleden wil een ‘ervaringsverhaal’ schrijven of aan één van ons vertellen over wat hij of zij heeft meegemaakt omtrent Elim? Leuke verhalen zijn meer dan welkom.
 • Wie van u of jij die betrokken is (of is geweest) bij kerkelijke verenigingen, ouderenwerk, jeugd, gehandicaptencatechese, werk voor de LOE, zending en evangelisatie, uitstapjes, gezellige bijeenkomsten, startdagen, marktdagen (met foto’s!), en noem maar op, wil een bijdrage leveren?
 • Foto’s: zeer welkom.

Als u denkt: ‘Ik kan niet schrijven’, neem dan gerust contact met ons op en vertel uw en jouw verhaal. Denk ook niet, wat ik te vertellen heb is, is de moeite niet waard. Iedereen weet wel iets! Alles is welkom. Wij maken er een goed lopende tekst van.

Zó alleen kunnen we een jubileumboek maken door en voor de mensen van Elim.

We rekenen op u!!!

Met een hartelijke groet,

namens alle redactieleden,

Evert Sneller
Oldenboschweg 19
8084 AV ’t Harde
Tel. 0525 – 683192 of 06-30507679
Mail e.sneller@hetnet.nl

N.B.
Ontvangen stukken, foto’s, enz., worden zorgvuldig bewaard en u krijgt deze te zijner tijd terug. Doe deze in een enveloppe bijvoorbeeld, met duidelijke vermelding van naam en adres van de eigenaar.