ANBI

Gift

Waarschijnlijk bent u hier wel van op de hoogte, maar wist u dat giften voor Kerkbeheer fiscaal aftrekbaar zijn (deze vallen onder de ANBI-groepsbeschikking van de PKN)? Alle giften aan de kerk, die u schriftelijke kunt aantonen, zijn aftrekbaar van de loon- en inkomstenbelasting. Bij de aankoop van collectebonnen krijgt u een kwitantie waardoor ook deze giften meegenomen kunnen worden voor belastingaftrek. Uw bankafschrift is ook voldoende.

Periodieke schenkingen

Ook kunt u overwegen een zogenaamde periodieke schenking te doen. Dan geeft u gedurende ten minste vijf jaar een vast, zelf bepaald, bedrag per jaar. Voordeel is dat u dan het gehele bedrag van uw gift van de belasting af kunt trekken (er is geen fiscale drempel van 1% van uw inkomen en geen maximum aftrek voor de jaarlijkse gift). Het is aan u of u eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een gift overmaakt. Een periodieke gift is een goede mogelijkheid om het werk in onze kerkelijke gemeente ook voor de langere termijn financieel te ondersteunen.

Sinds 1 januari 2014 zijn periodieke giften die zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen u en de kerk fiscaal aftrekbaar. Het is niet langer nodig om deze periodieke gift vast te leggen in een door een notaris opgestelde overeenkomst. Een modelovereenkomst hiervoor kunt u downloaden via de website van de belastingdienst. Ook kunnen wij u deze toesturen, kerkvoogdij@hervormdegemeente-tharde.nl. Een paar opmerkingen hierbij:

U kunt deze periodieke schenking ook doen als vervanging van uw bijdrage aan Kerkbalans. Dan is het natuurlijk mooi als u bij de bepaling van het bedrag rekening houdt met de jaarlijkse kostenstijging waar de kerk mee te maken heeft;

Als u door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid uw toegezegde bijdrage niet kunt voldoen, dan vervalt de verplichting tot schenken;

Bij overlijden eindigt de overeenkomst. Het zou natuurlijk geweldig zijn als u het eventuele belastingvoordeel dat u hiermee bereikt ook aan de kerk ten goede laat komen;

Legaten / erfstellingen

Wanneer u geen testament hebt, gaat uw bezit na uw overlijden naar uw wettige erfgenamen. Wilt u uw nalatenschap (voor een deel) een andere bestemming geven, dan is een testament nodig. Een testament wordt altijd door een notaris opgemaakt.

Als u uw kerk wilt laten meedelen, dan zijn er twee mogelijkheden:

U stelt een bedrag vast, dat dan als legaat na uw overlijden wordt uitgekeerd;

U geeft aan dat een bepaald deel van uw nalatenschap bestemd is voor de kerk.

Een testament is geen tijdloos document. Wijzigingen in het erfrecht of in uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderingen noodzakelijk maken. Bekijkt u dus in overleg met een notaris regelmatig uw testament.

Modelovereenkomst periodieke gift

ANBI-gegevens diaconie

ANBI-gegevens kerkrentmeesters november 2019

Begroting Diaconie 2021

Begroting CvK 2019

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening diaconie 2018

Jaarrekening diaconie 2019

Jaarrekening diaconie 2020

Beleidsplan 2020-2024

ANBI rapport