Diensten

Elke zondag worden twee kerkdiensten gehouden in ons kerkgebouw aan de Eperweg. De diensten vinden plaats om 9.30 uur en 18.30 uur. Ongeveer vijf keer per jaar is er ook een middagdienst, deze beginnen om 14.30 uur.

Klik HIER voor het actuele preekrooster.

In onze kerkdiensten zingen we de Psalmen en Enige gezangen uit de zo genoemde ‘berijming 1773’. Daarnaast zingen we liederen uit de bundels Weerklank, Op Toonhoogte 2015 en Uit Aller Mond. De schriftlezing wordt voorgelezen uit de Herziene Statenvertaling (HSV). In de diensten waar sacramenten worden bediend lezen we de hertaalde formulieren zoals deze door de Gereformeerde Bond zijn uitgegeven.

In het jaar zijn een aantal diensten, waarbij de liturgie afwijkend is.

Heilige Doop

Ongeveer zes keer per jaar vindt de bediening van de Heilige Doop plaats. Hiervan wordt in het kerkblad melding gemaakt. Ruim veertien dagen voorafgaande aan de kerkdienst waarin de bediening van het sacrament plaatsvindt, wordt er in de consistorie doopzitting gehouden. Men kan zich hiervoor aanmelden bij de scriba van de kerkenraad. Beide ouders worden met trouwboekje en Bijbel op de doopzitting, die ongeveer een uur duurt, verwacht. In de periode tussen de doopzitting en de doopdienst neemt de wijkouderling contact op met de doopouders om een pastoraal bezoek af te spreken. Ter herinnering aan de bediening van de Heilige Doop wordt een doopkaart uitgereikt.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar bediend. In de week van voorbereiding vindt er censura morum plaats. Dat wil zeggen dat gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld om eventuele moeilijkheden met het oog op de a.s. avondmaalsviering te bespreken met enkele ambtsdragers. Hiervan wordt in de Elimbode melding gemaakt. Belijdende leden van de gemeente, alsmede degenen die eventueel van elders komen en de naam van Jezus Christus van harte belijden, worden genodigd tot de tafel van de Heere.

Bijzondere diensten

Volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster worden er van tijd tot tijd ‘bijzondere diensten’ gehouden. Voorbeelden van zulke diensten zijn: een aangepaste dienst voor hen die ‘anders begaafd’ zijn, afsluiting van de VakantieBijbelWeek, opening en sluiting van het ‘winterwerk’. Ook wordt er op de eerste en de laatste zondag van oktober aandacht besteed aan resp. de Israëlzondag en de herdenking van de kerkhervorming. Vier keer per jaar wordt er een jeugddienst gehouden, die door een daartoe benoemde commissie wordt voorbereid.

Themadiensten

Met de christelijke scholen in zowel ’t Harde als Elburg wordt er op de laatste zondag van september een themadienst gehouden. Een door vertegenwoordigers van de scholen en de kerken gekozen thema wordt in de laatste week van september door de scholen met de kinderen op allerlei manieren nader uitgewerkt. De ouders worden geïnformeerd en gestimuleerd om hierover met de kinderen in gesprek te zijn. De week wordt afgesloten met een themadienst, die juist op kinderen is afgestemd.

Biddag en Dankdag

Jaarlijks wordt er op de tweede woensdag in maart een biddag en op de eerste woensdag in november een dankdag voor gewas en arbeid gehouden. De kerkdiensten beginnen op deze dagen om 9.30 en om 19.30 uur. De ochtenddienst is vooral op de kinderen gericht. Zij verlenen ook medewerking aan deze dienst. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Biddag- en Dankdagmap, die door de HGJB en de zondagsschoolbonden wordt samengesteld.