'Een fontein van levend water'

SAMEN KERKEN / 15 november

De classicale vergadering Veluwe heeft het voornemen om een avond te beleggen rond het thema samen kerken. Twee woorden die ook twee kanten in zich hebben waarin het gaat om plaatselijk en lokaal kerk te zijn. Deze twee woorden zijn ook de twee onderdelen van het programma op deze avond.

Kerken is het eerste onderwerp waarbij het dan gaat over hoe de basiskenmerken van het kerk-zijn functioneren in de eigen gemeente. Er is gelegenheid om met elkaar in kleinere groepjes de vreugde en de zorg te delen wat er in de gemeenten beleefd wordt rond de eredienst, in het pastoraat en diaconaat, bij vorming en toerusting en de uitstraling naar buiten. Mogelijk dat hier al ideeën worden opgedaan waarvoor in het tweede deel van de avond de aandacht gevraagd wordt.

Samen is het tweede onderwerp waarbij we stil willen staan. Samen als gemeenten elkaar bijstaan om het bestaan naar de toekomst mogelijk te maken. Samen kan in velerlei vorm. Het werk van kerkelijke bureaus, de kennis van de kerkrentmeesters, een gezamenlijk college van diakenen, samen delen van een voorganger. Er is veel mogelijk en het begint bij de verkenning wat gemeenten onderling voor elkaar kunnen betekenen. We constateren namelijk dat er gemeenten zijn die moeilijker aan ambtsdragers kunnen komen, het aantal gemeenteleden loopt terug, de financiën staan onder druk. Andere gemeenten laten een stabiel beeld zien of groeien. Wat we niet willen is dat krimp kramp wordt. Dan gaat het pijn doen en verliezen de betrokkenen de moed. Door met elkaar kerk te zijn, bemoedig je elkaar en deel je de zorg en de vreugde en wat het voor je betekent om in Naam van God kerk te zijn.

Samen kerken doen we omdat we geloven dat de kerk toekomst heeft omdat het koninkrijk van God komende is en gekomen is. We bidden om de eer van Zijn Naam, de komst van Zijn rijk en het welzijn van de medemens. Daarom sluiten we de avond af met een avondgebed.

Plaats Elburg, Oosterkerk, Klaverplein 2, 8081 DN
Datum 15 november
Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Van harte welkom We vinden het fijn te weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen en daarom het verzoek om voor 4 november dat door te geven aan: bertushoekert

Dominee Erik Schuitemaker, predikant in Elburg, zal deze avond openen.

Wilt u deze avond onder de aandacht brengen van uw gemeente. Ambtsdragers én gemeenteleden zijn van harte welkom.

Namens de classicale vergadering Veluwe, en de stuurgroep van de ring Harderwijk
Gerrit Bok,

scriba

Bertus Hoekert

Henk Reurink

Harry Westerink