'Een fontein van levend water'

Meditatie: Lijden wordt verblijden

Lijden wordt verblijden

Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechter hand van de troon van God. Hebreeën 12: 2

Het lijden van Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag staan wij stil bij het lijden van de Heere Jezus.
Hij heeft onbeschrijfelijk veel geleden.
De Heere Jezus heeft lichamelijk geleden. Hij is gegeseld, gemarteld en geslagen. De spijkers zijn door Zijn handen en voeten geslagen. De speer is in Zijn zijde gestoken.
De Heere Jezus heeft psychisch geleden. In de hof van Gethsémané breekt het zweet Hem uit. De angst voor de dood doet Hem als een worm over de grond kronkelen. En op weg naar Golgotha wordt Hij bespot en beschimpt. Hij wordt door Judas verraden en door Petrus verloochend.
De Heere Jezus heeft geestelijk geleden. Aan het kruis trekt God de Vader Zijn handen van Zijn Zoon af. Hij legt bovendien de last van de zonden van het menselijke geslacht op Zijn schouders en Hij giet alle schalen van Zijn toorn over Hem uit. De duivel zit evenmin stil. Hij grijpt zijn laatste kans om de Heere Jezus te pakken te krijgen. En zo daalt de Heere Jezus neer in het rijk van de dood en wordt Hij verstoken tot in de diepte van de hel.

Welke troost bevat het lijden van de Heere Jezus voor ons?
In Jesaja 53:4 en 5 staat: ‘Voorwaar, ons leed heeft Hij gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ En in Hebreeën 4:15 wordt daar aan toegevoegd: ‘Wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.’ Het verblijden van Pasen Op Pasen staan wij stil bij de opstanding van de Heere Jezus. Pasen geeft ons een goede reden tot verblijden.
Pasen verkondigt ons dat de dood niet het laatste woord heeft. Het laatste woord is aan het leven.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan!

Pasen maakt alle dingen anders:
kruis wordt kroon en lijden wordt verblijden. Met het oog op het geopende graf zegt Paulus in Romeinen 8: 18: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Goede Vrijdag wordt Pasen.
Lijden wordt verblijden.
Een glimlach breekt door de tranen heen. (bron: internet)