'Een fontein van levend water'

Meditatie: Staan in de vrijheid

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. – Gal. 5:1a

We gedenken dat het 79 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de overheersing door Nazi-Duitsland. Reden tot dankbaarheid! Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dat zien we in andere landen in deze wereld. Er zijn oorlogen, er is bezetting en ook onderdrukking door despotische leiders. Wij leven in een land met vrije meningsuiting en ook vrijheid om God te dienen naar Zijn Woord.

Maar… zijn we ook werkelijk vrij?

Het kan zomaar dat we gedreven worden door idealen waarin ons eigen ik centraal staat. Misschien gevangen door de gedachte dat we zelf voor ons eigen geluk moeten zorgen? Werkelijk vrij zijn is niet vanzelfsprekend; vanuit onszelf zijn we gebonden door de macht van de grote verleider. Door Gods Woord en Geest leren we dat we allen sinds de zondeval in het Paradijs een slaaf van de satan zijn. We luisteren naar de stem van de boze en zijn geneigd tot alle zonden. Daarom zijn we op allerlei manier gebonden en kunnen onszelf niet bevrijden. Verloren in onszelf.

De Heilige Geest leert alles verwachten van de grote Bevrijder Jezus Christus. Als Hij in ons hart en leven komt, is de heerschappij van de satan overwonnen. De boeien die ons binden aan de zonden, verbreekt Hij. Alleen door Hem zijn we werkelijk vrij. De Heilige Geest doet geloven dat Jezus Christus gekruisigd en gestorven is voor onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardiging. Door het geloof in Hem zijn we vrijgesproken van schuld en straf. We ontvangen de vrijheid om als kind van God te leven. Vrij, in de gelovige navolging van Christus.

Paulus schrijft aan de Galaten: Sta dan vast in deze vrijheid. Laat u niet opnieuw in slavernij brengen. In Paulus’ dagen: Geen juk om zich als heiden te laten besnijden en de wet van Mozes te houden. Dan heeft Christus geen nut. Leven met Christus betekent leven in de vrijheid die Hij heeft verdiend. In Hem zijn we werkelijk vrij. Dicht bij deze Bevrijder leven, maakt werkelijk gelukkig!

Laten we het niet verwachten van onze eigen inspanningen om Gods geboden te houden. Niet mijn goede bedoelingen en mijn nette leven. Staan in de vrijheid van Christus is steunen op Hem en Zijn volbracht Middelaarswerk.

Deze vrijheid in Christus leidt niet tot een leven in losbandigheid. Leven onder de heerschappij van Koning Jezus betekent Zijn geboden doen uit liefde. Wetend dat de ten hemel gevaren Christus regeert en alle macht heeft in hemel en op aarde. Verwachtend dat Hij zal wederkomen in heerlijkheid.

Leven we zo in vrijheid?

ds. A. Jonker

(bron: Site Hervormd Putten)