'Een fontein van levend water'

Beleidsplan Veilige Kerk

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de kerk een veilige plaats is. Helaas is dat niet altijd zo. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de kerk voor. Het is dan ook belangrijk om veilige omgangsvormen binnen de kerkelijke gemeente aan de orde stellen. Naast bewustzijn en een respectvolle omgang met elkaar is het goed om als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben. De mensen die leidinggeven in onze gemeente, de leden van de Kerkenraad, dragen formeel de verantwoordelijkheid voor die veiligheid. Tegelijkertijd is het bijdragen aan een veilige omgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden.

Waar staan we voor?

We willen dat Elim een veilige plaats is waar we elkaar met respect behandelen. Dat betekent onder andere dat niemand misbruik mag maken van zijn of haar positie en dat er onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad preventief en waar nodig corrigerend gehandeld kan worden. Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Dan is er opvang en begeleiding voor slachtoffers geregeld.

Alle kerkelijke vrijwilligers die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid hebben, worden bij de start van hun werk door de kerkenraad gevraagd deze gedragscode te ondertekenen en de omgangsregels na te leven. Gedragscodes zijn een hulpmiddel om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers en beroepskrachten te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken.

PKN stelt VOG verplicht

Naast het ondertekenen van de gedragscode dienen bovengenoemde personen ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. We volgen hiermee het besluit van de PKN, dat de VOG vanaf volgend jaar verplicht stelt. Met een VOG kan je op een eenvoudige manier laten zien dat je nooit bent veroordeeld. Een VOG geeft geen garantie, maar samen met de rest van het preventiebeleid proberen we ervoor te zorgen dat het niet fout gaat.

Een VOG weigeren mag, maar om dan toch veilig te kunnen functioneren moet de kerkenraad in dat geval andere voorzorgsmaatregelen treffen. De taak kan dan misschien niet meer op dezelfde manier worden uitgevoerd dan voorheen.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met leden van de werkgroep Veilige Kerk of met de scriba.

Namens de kerkenraad, ouderling Guido de Romph, scriba