ANBI en giften

De Hervormde gemeente Elim is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat iedereen die een gift geeft, dit onder voorwaarde van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Iedere ANBI is verplicht om een aantal gegevens via de website openbaar te maken. De gegevens zijn in onderstaand bestand weergegeven:

ANBI formulier


Gift

Waarschijnlijk bent u hier wel van op de hoogte, maar wist u dat giften voor Kerkbeheer fiscaal aftrekbaar zijn (deze vallen onder de ANBI-groepsbeschikking van de PKN)? Alle giften aan de kerk, die u schriftelijke kunt aantonen, zijn aftrekbaar van de loon- en inkomstenbelasting. Bij de aankoop van collectebonnen krijgt u een kwitantie waardoor ook deze giften meegenomen kunnen worden voor belastingaftrek. Uw bankafschrift is ook voldoende.

Periodieke schenkingen (kerkbalans en collectebonnen) volledig (!) aftrekbaar

Ook kunt u overwegen een periodieke schenking te doen. Dan geeft u gedurende gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar. Het voordeel hiervan is dat u dan het gehele bedrag van uw gift van de belasting af kunt trekken (er is geen fiscale drempel van 1% van uw inkomen en geen maximum aftrek voor de jaarlijkse gift).

Voorwaarde is dat de periodieke gift is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Een blanco overeenkomst hiervoor kunt u downloaden via de website van de belastingdienst. Ook kunnen wij u deze toesturen, vraag hier naar via kerkvoogdij@hervormdegemeente-tharde.nl. Een paar opmerkingen hierbij:

U kunt deze periodieke schenking ook doen als vervanging van uw bijdrage aan Kerkbalans, maar ook bij het betalen van de collectebonnen. Dan is het natuurlijk mooi als u het belastingvoordeel dan ook ten goede laat komen aan de kerk.

Als u door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid uw toegezegde bijdrage niet kunt voldoen, dan vervalt de verplichting tot schenken. Bij overlijden eindigt de overeenkomst.

Legaten / erfstellingen

Wanneer u geen testament hebt, gaat uw bezit na uw overlijden naar uw wettige erfgenamen. Wilt u uw nalatenschap (voor een deel) een andere bestemming geven, dan is een testament nodig. Een testament wordt altijd door een notaris opgemaakt. U geeft aan dat een bepaald deel van uw nalatenschap bestemd is voor de kerk.

Modelovereenkomst periodieke gift

ANBI-gegevens diaconie

ANBI-gegevens kerkrentmeesters 2019

Begroting Diaconie 2019

Begroting CvK 2019

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening diaconie 2018

Beleidsplan 2020-2024