ANBI en giften

Gift

Waarschijnlijk bent u hier wel van op de hoogte, maar wist u dat giften voor Kerkbeheer fiscaal aftrekbaar zijn (deze vallen onder de ANBI-groepsbeschikking van de PKN)? Alle giften aan de kerk, die u schriftelijke kunt aantonen, zijn aftrekbaar van de loon- en inkomstenbelasting. Bij de aankoop van collectebonnen krijgt u een kwitantie waardoor ook deze giften meegenomen kunnen worden voor belastingaftrek. Uw bankafschrift is ook voldoende.

Periodieke schenkingen (kerkbalans en collectebonnen) volledig (!) aftrekbaar

Ook kunt u overwegen een periodieke schenking te doen. Dan geeft u gedurende gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar. Het voordeel hiervan is dat u dan het gehele bedrag van uw gift van de belasting af kunt trekken (er is geen fiscale drempel van 1% van uw inkomen en geen maximum aftrek voor de jaarlijkse gift).

Voorwaarde is dat de periodieke gift is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Een blanco overeenkomst hiervoor kunt u downloaden via de website van de belastingdienst. Ook kunnen wij u deze toesturen, vraag hier naar via kerkvoogdij@hervormdegemeente-tharde.nl. Een paar opmerkingen hierbij:

U kunt deze periodieke schenking ook doen als vervanging van uw bijdrage aan Kerkbalans, maar ook bij het betalen van de collectebonnen. Dan is het natuurlijk mooi als u het belastingvoordeel dan ook ten goede laat komen aan de kerk.

Als u door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid uw toegezegde bijdrage niet kunt voldoen, dan vervalt de verplichting tot schenken. Bij overlijden eindigt de overeenkomst.

Legaten / erfstellingen

Wanneer u geen testament hebt, gaat uw bezit na uw overlijden naar uw wettige erfgenamen. Wilt u uw nalatenschap (voor een deel) een andere bestemming geven, dan is een testament nodig. Een testament wordt altijd door een notaris opgemaakt. U geeft aan dat een bepaald deel van uw nalatenschap bestemd is voor de kerk.

Modelovereenkomst periodieke gift

ANBI-gegevens diaconie

ANBI-gegevens kerkrentmeesters 2019

Begroting Diaconie 2019

Begroting CvK 2019

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening diaconie 2018

Beleidsplan 2020-2024