'Een fontein van levend water'

Ambtsdragersverkiezingen

De gemeente wordt opgeroepen om namen in te dienen van mannelijke belijdende leden, die volgens u in aanmerking komen voor de openstaande vacatures.

Overzicht vacatures kerkenraad:
Ouderling (4x)
Jeugdouderling (1x)
Ouderling-kerkrentmeester (1x)

Daarnaast zijn er 2 vacatures kerkrentmeester. Zij maken geen deel uit van de kerkenraad, maar vormen een ondersteunend deel van het college van kerkrentmeesters. 

Net zoals de kerkrentmeesters een belangrijke ondersteunende taak hebben, zoekt de kerkenraad vanwege het grote aantal vacatures bij de ouderlingen ook ondersteuning in het pastoraat. Bezoekbroeders en bezoekdames kunnen, in samenspraak met de wijkouderling, bezoeken brengen aan gemeenteleden. Een bezoekbroeder/dame maakt geen deel uit van de kerkenraad, maar wordt wel door de kerkenraad aangesteld.

U kunt uw voordracht schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van de kerkenraad. Dit kan per mail: scriba@elimtharde.nl of via de brievenbus op Heidelaan 58. U heeft hiertoe gelegenheid tot uiterlijk maandag 13 juni 18.00 uur. Vergeet hierbij niet te vermelden voor welke vacature u de namen indient.

De kerkenraad wil in haar vergadering van 15 juni dubbeltallen vaststellen voor de vacatures ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Voor de overige vacatures wil de kerkenraad overgaan tot benoemen.

De verkiezingsavond m.b.t. de dubbeltallen is gepland op woensdagavond 22 juni, aanvang 19.30 uur.

Laten wij de vervulling van de ambten en taken in onze gemeente blijvend in onze voorbede opdragen. Voor alle genoemde data geldt Deo volente.