'Een fontein van levend water'

Corona-virus: wel dienst, maar alleen online

Zondag 15 maart:


09.30 uur ds. L. Schaafsma. Preek n.a.v. Mattheüs 16: 21-23
(Thema: Kruis en Opstanding: Jezus’ preek, Petrus’ protest, Jezus’ berisping)

18.30 uur ds. W.C. Polinder. Preek n.a.v. Daniel 9:26a
(Thema: ‘Een schokkend antwoord op een ootmoedig smeekgebed’).

We hebben te maken met maatregelen rondom het Corona-virus die grote impact hebben op de samenleving en op het kerkelijk leven. We gelasten als moderamen, op advies van de overheid en het RIVM, een heel aantal activiteiten, waaronder de erediensten, in de gebruikelijke vorm, voor de komende periode af. 

Op Biddag, 11 maart jl., hebben we in onze bidstond zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus gelezen. We belijden te geloven dat God de Vader, de Almachtige, de Schepper en Onderhouder van het leven is. Bij alle maatregelen die getroffen worden rondom het Corona-virus, mag ons vertrouwen op Hem zijn. 

Het Corona virus laat ons zien hoe nietig en klein we zijn als mensen. Heel onze samenleving komt stil te staan door minuscule virusdeeltjes. We mogen weten dat er een God in de hemel is, die voor ons zorgt. We roepen een ieder er toe op zijn of haar hoop op de Heere te stellen. Daarin ligt rust en houvast voor kleine en kwetsbare mensen. In Numeri 21 wordt het volk Israël getroffen door een plaag met slangen. Er is genezing voor hen die zien op de koperen slang die Mozes hoog opricht. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo is ook de Zoon des Mensen verhoogd. Hij stierf aan het kruis om zondaren te verlossen van hun zonden. Een ieder die in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar zal het eeuwige leven hebben. We roepen onze gemeenteleden op tot gebed.

De door de overheid afgekondigde maatregelen hebben voor de erediensten van de Hervormde gemeente Elim de volgende gevolgen:

  • De zondagse erediensten kunnen in de gebruikelijke vorm geen doorgang vinden.
  • De voorgangers en enkele leden van de kerkenraad zullen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Er zal een aangepaste dienst worden gehouden.
  • Wij verzoeken kerkgangers niet naar het kerkgebouw te komen.
  • Op www.elimtharde.nl komt een link om de diensten digitaal te kunnen volgen, via kerkradio, kerkomroep, Facebook en YouTube.
  • De orde van dienst wordt aangepast en zal bestaan uit gebeden en de preek.

Zo lang de scholen open blijven, zullen ook de kerkelijke activiteiten voor de schooljeugd (waaronder catechisatie en clubwebsite) door blijven gaan.

Alle overige activiteiten (bijbelkringen, vergaderingen, etc.) worden afgelast, tot nadere aankondiging. Dit geldt ook voor het (ouderen)bezoekwerk. In geval van crisispastoraat kan vanzelfsprekend (telefonisch) contact worden opgenomen met de wijkouderling of predikant.

Wij verzoeken u dit bericht te delen binnen de gemeente, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden geïnformeerd zijn over deze maatregelen.

Moderamen van de Hervormde gemeente Elim ’t Harde.